Skills en opleidingen

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren tonen aan dat nieuwe Smart Industry-technologie de mens (werknemer, burger, eindgebruiker) op veel fronten verder kan helpen en kan versterken, in plaats van beconcurreert of overbodig maakt. Daarom is goede scholing belangrijk: zowel aankomende als huidige werknemers dienen te worden toegerust met de competenties en vaardigheden die nodig zijn voor Smart Industry.

Verankeren van Smart Industry in het initiële beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo)

Om te zorgen dat de toekomstige beroepsbevolking goed voorbereid is op Smart Industry, moet het onderwijs hierop zijn ingespeeld. Daarvoor is veel aandacht voor ICT en techniek nodig, waarbij voor Smart Industry met name de combinatie van beide en de link met andere domeinen zoals economie en organisatiekunde van belang zijn. Een flink aantal mbo- en hbo-instellingen en universiteiten hebben hun opleidingsaanbod aangepast en nieuwe opleidingen opgezet. Dit wordt de komende jaren verder voortgezet.

Scheppen van leerrijke werkomgevingen

Het streven is dat alle medewerkers zelf mede vormgeven aan het realiseren van het potentieel van de nieuwe technologieën. Het met kracht versterken van de leercultuur binnen en rondom bedrijven maakt dat medewerkers zowel zijn toegerust voor de nieuwe eisen alsook actief meewerken aan productiviteitsverbetering en het scheppen van nieuwe kansen.

Om dit te realiseren zijn onder meer Fieldlabs (praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht bezig zijn met het onderzoeken, ontwikkelen, testen en implementeren van Smart Industry technologieën) tot stand gekomen waarbij het ontwikkelen van vaardigheden centraal staat.

Zo krijgt bijvoorbeeld in de Duurzaamheidsfabriek een leven lang leren inhoud: van onderwijs in de jonge jaren tot bij-, na- en omscholing gedurende de gehele loopbaan. Het Fieldlab Industrial Robotics ontwikkelt onderwijsprogramma’s en certificering voor de toepassing van industriële robotica. Verder hebben verschillende onderwijsinstellingen nieuwe Smart Industry-opleidingen opgericht. Tevens is een platform Lectoren met dertig deelnemers actief.

Hybride leren

Er zijn dus al een aantal Fieldlabs waarin leren centraal staat. Als doel is echter gesteld om elk Fieldlab een Skillslab te laten worden, waar minimaal 1.000 werknemers uit de maakindustrie jaarlijks terecht kunnen en waar ‘hybride’ wordt geleerd. Hierbij gaat het om een combinatie van theorie- en praktijk gebaseerd leren.

Hybride leren blijkt effectief voor zowel leerlingen in het beroepsonderwijs als voor volwassenen/werkenden. In projectverband wordt door leerlingen, docenten en werkenden samengewerkt aan het oplossen van een probleem, waarbij iedereen van elkaar leert. Het probleem wordt ontleend aan uitdagingen van deelnemende bedrijven en oplossingen worden daadwerkelijk geïmplementeerd.

Aan de Skillslabs werken Fieldlabs, bedrijven, mbo-/hbo-instellingen, gemeenten, provincies, MBO Raad en de Vereniging van Hogescholen mee.

Wilt u meer weten? Bel de Informatie- en Advieslijn: 088 – 585 2225 of stuur een mail naar info@smartindustry.nl