32. Techport

Het Fieldlab Techport heeft de ambitie om real time data uit fabrieksinstallaties te koppelen aan productiedata en kwaliteitsdata en zo een volledige integratie van data –en daarmee sturing- in de procesindustrie te realiseren: het onderhoud van installaties wordt 100% voorspelbaar en de koppeling met productie-data en kwaliteitscontrole leidt tot een optimale inzet van productiemiddelen met een maximale output tegen minimale kosten.

Hiervoor wordt in de periode 2018-2025 vanuit de IJmond een ecoysteem van producenten (assetowners), leveranciers (onderhoudsbedrijven, ICT-bedrijven) en kennisdragers (universiteiten, mbo-instellingen, koepelverenigingen) opgezet, die collectief en structureel kennis op bouwen op de thema’s Smart Maintenance en Smart Asset Management.

Daarnaast zal van uit het ecoysteem ingezet worden op het ontwikkelen van nieuwe business modellen en zullen opleidingsmodules worden ontwikkeld met strategische, tactische en operationele doelen. Het Fieldlab is ingericht rond uses cases, een proefopstelling (met control room) en valorisatie programma’s op het gebied van opleiden (bewustwording en kennisopbouw op strategisch, tactisch en operationaal niveau) en business innovation. De eerste use case is de Dompelverzinklijn 3 van Tata Steel.

Het Fieldlab is op verschillende onderdelen innovatief: in techniek, in systemen en in aanpak. Hier onder wordt het innovatieve karakter in techniek, in systemen en in aanpak nader toegelicht:

a) technisch: nieuwe producten
Tijdens het programma zullen binnen verschillende projecten nieuwe sensoren en sensorbehuizingen worden ontwikkeld voor specifieke omgevingen. Vervolgens zal met behulp van deze (veelal nieuwe) sensoren data van de installatie worden afgelezen en zal software moeten worden ontwikkeld en worden ingepast in netwerken waarop realtime data kan worden afgelezen.

b) systematisch: koppeling proces- , productie- en installatiedata
De systeem-innovatie bij het hanteren van bovengenoemd technieken ligt met name in het kader van ‘asset management’: het op elkaar aan laten sluiten van alle bedrijfsprocessen met minimale menselijke tussenkomst. In het programma wordt concreet onderzocht hoe het operationele proces aan het asset management proces kan worden gekoppeld ; waar het operationele proces staat voor het maken van materiaal van de juiste kwaliteit, staat het asset management voor het in stand houden van de productie effectiviteit en efficiëntie van de installatie. Het lijkt niet meer dan logisch dat deze aan elkaar gekoppeld zijn. In de praktijk zijn het gescheiden functies, organisaties en mensen. Bij het oplossen van incidenten in productie spelen operators, de storingsdienst, de technische dienst, het management en leveranciers allen een rol. Dit betekent een veelheid aan menselijke communicatie, wachttijden, beslissingen, planningen, acties. De koppeling van Just-in-Time (JIT)Maintenance aan Digitalised Asset Management (DAM) staat voor het zo veel mogelijk reduceren en elimineren van menselijke fouten, wachttijden en het nemen van tijdige beslissingen in complexe situaties: autonome systemen gaan een cruciale rol spelen in productie.

c) procesmatig: benadering vanuit ecosysteem
In veel onderzoeksprojecten op het gebied van condition based maintenance vormt het onderhoudsvraagstuk van één asset-owner de basis het project. Gegenereerde algoritmen of onderhoudsmodellen worden vervolgens al dan niet geïmplementeerd bij deze ene organisatie. Digitale innovaties kunnen zelden meer door enkele organisaties succesvol worden ontworpen en gerealiseerd. Samenwerking in netwerken en ecosystemen is in dezen essentieel. Het innovatieve van deze aanpak is dat er duidelijk is gekozen voor een benadering vanuit het (regionale) ecosysteem als geheel, met als doel ‘creëren van waarde’, door te ‘verbinden’ en te ‘coördineren’.

Het Fieldlab Techport werkt nauw samen en is onderdeel van het netwerk van CAMPIONE, dat gericht is op 100% voorspelbare productie en onderhoud in de procesindustrie en chemiesector. De volgende partijen zijn vanaf de start consortiumpartner:

Tata Steel, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam Center for Business Analytics, Amsterdam Data Science, Facta, SKF, Semiotic Labs, 30Mhz, VanderEng Labels, Koning &Hartman, Bosma & Bronkhorst, IJssel Technologie, World Class Maintenance. Techport – het samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor de maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam – is initiator en penvoerder.

Naast de directe consortiapartners hebben nog eens 13 instellingen en bedrijven (waar onder papierfabriek Crown van Gelder BV en cementfabriek ENCI) aangegeven volgende use cases in te willen brengen in het Fieldlab.

Meer informatie
Gerik ten Berge
06 – 52 50 59 74
Gerik.Berge@techport.nl
www.techport.nl