3 juni 2019: Mbo-certificering ‘Werken met een industriële robot’

Digitalisering en demografische ontwikkelingen hebben grote invloed op de arbeidsmarkt. De veranderingen vragen om een bredere inzetbaarheid of juist een meer specifieke toerusting van medewerkers. Een leven lang ontwikkelen is daarbij cruciaal en het mbo speelt daarin een belangrijke rol. De certificering ‘Werken met een industriële robot’ die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onlangs vastgesteld heeft, is daarom een positief signaal!

Om een leven lang ontwikkelen gemakkelijker te maken, kunnen volwassenen in het mbo keuzedelen volgen en die afsluiten met een certificaat. Deze certificaten staan in het landelijk diplomaregister en de kwaliteit wordt geborgd door de Inspectie van het Onderwijs.

De maakindustrie ontwikkelt zich van traditionele productietechnieken en -processen naar een innovatieve Smart Industry waaraan robotisering onlosmakelijk is verbonden. Een beginnend beroepsbeoefenaar met kennis van robotbediening verbetert zijn arbeidsmarktpositie. Ook kan hij beter en sneller doorstromen op de veranderende arbeidsmarkt van (robot)operators.

Onlangs stelde OCW-minister Ingrid van Engelshoven opnieuw een reeks keuzedelen vast die voor certificering in aanmerking komen. Een daarvan is ‘Werken met een industriële robot’. Eerder al werd het certificaat ‘Industriële robotica’ vastgesteld.

Flexibel onderwijs

De ontwikkelingen in het mbo zijn een stap in de goede richting, namelijk naar een flexibel beroepsonderwijs waarin medewerkers niet per se een langjarig traject hoeven volgen naar een volledig diploma. Via arbeidsmarktrelevante korte modules kunnen zij hun inzetbaarheid vergroten en up-to-date blijven. Ook jongeren worden op deze manier goed opgeleid en maken via de keuzedelen kennis met de nieuwste technieken in onze sector.